1. СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ
Ние вярваме, че Библията е боговдъхновена. (2 Тим.3:16,17)

2. ВЕЧНАТА ТРОИЦА
Ние вярваме, че Бог е триединен: Отец, Син и Святи Дух. (2 Кор.13:14)

3. ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
Ние вярваме, че човекът е бил създаден по образа на Бога, но поради самоволно непокорство той изпада в грях и отпада от съвършенството. (Римл.5:12)

4. ПЛАНЪТ ЗА СПАСЕНИЕ
Ние вярваме, че Исус Христос дойде на земята в плът, умря за греховете на човечеството и възкръсна за оправдание на всеки един, който вярва в Него. (Йоан 3:16,17; Римл.4:25)

5. СПАСЕНИЕ ПО БЛАГОДАТ
Ние вярваме, че нямаме своя праведност, но получаваме правдата на Христос, като дар от Бога чрез вяра. (Ефес.2:8)

6. ПОКАЯНИЕ И ПРИЕМАНЕ
Ние вярваме, че човек се оправдава пред Бога въз основа на искрено покаяние от греховете си и приемане на Исус Христос за Господ и Спасител. (1 Йоан 1:19; Йоан 1:12)

7. НОВОРОЖДЕНИЕ
Ние вярваме, че настъпва реална промяна в сърцето и живота на човека при неговото покаяние. (2 Кор.5:17; Гал.2:20)

8. ЕЖЕДНЕВЕН ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ
Ние вярваме, че Божията воля е да се освещаваме ежедневно, като постоянно растем във вяра и добри дела. (Евр.6:1; Евр.12:14)

9. ВОДНО КРЪЩЕНИЕ
Ние вярваме, че кръщението чрез потапяне във вода е външен израз и изповед на вътрешна промяна. (Мат.28:19; Рим.6:3-8)

10. ГОСПОДНА ТРАПЕЗА
Ние вярваме, че чрез приемане на хляба и виното, като символи на тялото и кръвта на Господ Исус Христос, възпоменаваме Неговата смърт. (1 Кор.11:24-26)

11. КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
Ние вярваме, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за духовно служение, както в ранната църква. (Деян.1:8; Деян.2:4)

12. ДАРБИТЕ НА ДУХА
Ние вярваме, че Святият Дух дава духовни дарби за изграждане на Христовото тяло. (1 Кор.12:1-11)

13. ПЛОДЪТ НА ДУХА
Ние вярваме, че всеки християнин трябва да показва духовен плод, като доказателство за живот изпълнен с Духа. (Гал.5:22,23)

14. БАЛАНС
Ние вярваме, че християнският живот не води до крайности и фанатизъм. (Филип.4:5)

15. БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕРЕНИЕ
Ние вярваме, че Христос има силата да изцерява физически болните в отговор на молитвата с вяра. (Яков 5:14-16)

16. ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ
Ние вярваме, че Второто пришествие на Христос е лично и неизбежно. (1 Сол.4:16,17; Откр.1:7)

17. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЦЪРКВАТА КАТО ИНСТИТУЦИЯ
Ние вярваме, че е наша лична отговорност да се идентифицираме с видимото тяло Христово, като принадлежим към местна църква. (Деян.16:5; Евр.10:25)

18. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
Ние признаваме държавната власт и зачитаме законите на страната. (Римл.13:1-5)

19. ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Ние вярваме,че всички мъртви ще бъдат възкресени-праведните за вечен живот, а неправедните за вечно осъждение. (Йоан 5:24-29; Откр.20:4,5)

20. ВЕЧНО ОСЪЖДЕНИЕ
Ние вярваме, че всеки ще застане пред Божия съд и който не се намери записан в Kнигата на живота, ще получи присъда за вечно осъждение в огненото езеро. (Откр.20:11-15)

21. НЕБЕТО
Ние вярваме, че Небето е славният вечен дом на новородените вярващи. (Йоан 14:1-3; Откр.7:15-17)

22. БЛАГОВЕСТИЕ
Ние вярваме, че спечелването на души за Божието царство, чрез благовестието е най-важната отговорност на църквата. (Яков 5:20; Мат.28:19,20)

23. ДЕСЯТЪЦИ И ДАРЕНИЯ
Ние вярваме, че посоченият от Бога метод за поддържане и растеж на Неговото дело, е чрез даване на десятъци и доброволни дарения. (Мал. 3:10; 2 Кор.9:7)

Вашият коментар